ZHODNOCENÍ ROP JIHOZÁPAD A UDRŽITELNOST PROJEKTŮ

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) byl jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013. Programové období bylo formálně ukončeno v roce 2013 a finance z ROP Jihozápad byly příjemcům proplaceny, ale v současnosti se stále kontroluje, zda projekty plní svůj účel.   

V rámci ROP Jihozápad bylo v období 2007–2014 předloženo celkem 3430 projektových žádostí v celkové hodnotě za téměř 55 miliard korun. Celkem bylo podpořeno 1147 projektů, jejichž příjemcům bylo proplaceno více než 17,9 miliard korun. Pokud porovnáme tyto 4 hodnoty, je patrné, že pokud by ROP Jihozápad disponoval trojnásobným množstvím přidělených finančních prostředků, mohl by vyhovět všem žadatelům. Rámcově putovalo nejvíce financí do dopravní infrastruktury, dále na rozvoj měst a obcí a v neposlední řadě byl podpořen cestovní ruch.
Nejvíce finančních prostředků (45 % z celku) bylo přiděleno prioritní ose 1 – Dostupnost center. Ta zahrnuje 5 oblastí podpory, z nichž nejvýznamnější je Modernizace regionální silniční sítě, kde bylo příjemcům proplaceno celkem 8,47 miliard korun. Tyto finance pomohly v obou krajích nově postavit nebo rekonstruovat více než 1000 kilometrů silnic II. a III. třídy. Významným projektem je například přeložka v Klatovech, která je součástí severozápadního obchvatu. Zde přispěl ROP Jihozápad částkou převyšující 190 milionů korun. 
V Jihočeském kraji se podařilo v rámci 13 projektů modernizace komunikací II. a III. třídy obnovit více než 800 kilometrů, což je téměř 13 procent silniční sítě v Jihočeském kraji. Na tyto projekty bylo díky Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad proplaceno příjemci více než 1,6 miliardy korun.
Dalším významným počinem v Jihočeském kraji byla podpora Zanádražní komunikace v Českých Budějovicích. Záměrem její výstavby bylo zlepšit dopravní situaci ve městě. Zároveň je tato komunikace do budoucna plánovaná i jako výpadovka na dálnici. Jedná se o komunikaci dlouhou zhruba 4,5 kilometru, jejíž součástí bylo pět projektů podpořených z ROP Jihozápad částkou vyšší než 500 milionů korun. S výstavbou zanádražní komunikace souvisí i projekt s názvem Zanádražní komunikace – 4. etapa, díky němuž vznikly v roce 2014 chodníky a veřejné plochy u této silnice. Ve stejném roce byla podpořena také výstavba cyklostezky podél zanádražní komunikace. 

Druhou nejvýraznější oblastí v dopravní infrastruktuře je Rozvoj místních komunikací, kde došlo k výstavbě, rekonstrukci nebo modernizaci 230 kilometrů místních komunikací. Proplacené prostředky činí celkem 1,72 miliard korun. Jedním z mnoha projektů je rekonstrukce ulice ke Škále v Kaznějově, která přímo napojuje obytnou zónu na silnici spojující města Plzeň a Most. Nejen tento projekt demonstruje, že na těchto komunikacích byla zvýšena bezpečnost a snížila se jejich hlučnost a prašnost. 

Další významnou oblastí je školství. Díky prostředkům z ROP Jihozápad se zvýšila úroveň na základních, středních a vyšších odborných školách. Finance přispěly na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci školských zařízení anebo na pořízení a modernizaci jejich vybavení. V celém regionu soudržnosti bylo podpořeno 200 školských projektů za více než 1,24 miliardy korun.

Nemalá finanční podpora byla vyhrazena také na rozvoj cestovního ruchu, kde v oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu byly vystavěny nebo rekonstruovány turistické cesty (pěší a cyklotrasy) a rozšířeny kapacity pro volnočasové aktivity a kulturní vyžití (kina, divadla, muzea, sportovně-rekreační areály, přírodní biotopy, rozhledny). V této oblasti bylo příjemcům proplaceno 2,24 miliardy korun. 

ROP Jihozápad v číslech: 
•    Za více než 322 milionů korun byly rekonstruovány či vystavěny domovy pro seniory (celkem 11 objektů).
•    Necelých 100 milionů korun přispělo k rozvoji sociálně terapeutických dílen a denních stacionářů.
•    V rámci 42 projektů byla nově založena nebo rekonstruována veřejná zeleň o rozloze přesahující 23 hektarů. 
•    V oblasti cestovního ruchu bylo zrekonstruováno a zrestaurováno 76 historických památek.
•    V neposlední řadě přispěl ROP Jihozápad k výstavbě nebo modernizaci 20 mateřských škol za více než 230 milionů korun.
•    Díky zhruba 560 milionům byla revitalizována řada částí měst a obcí.
•    Přes 939 milionů korun podpořilo kulturní památky.

Udržitelnost projektů 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad například stále kontroluje, zda projekty, které byly dotovány v rámci ROP Jihozápad, správně fungují. Projekty budou kontrolovány minimálně do roku 2020. ROP Jihozápad je jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013 a už proplatil všechny finance úspěšným příjemcům evropských dotací. Pracovníci úřadu nyní zejména kontrolují, zda jsou projekty správně udržovány. Kontroluje se takzvaná udržitelnost projektů, tedy to, zda projekty fungují k účelu, k jakému byly finančně podpořeny. Doba udržitelnosti je přitom stanovena na tři nebo pět let. Například kraje, města, obce a jimi zřizované organizace musejí prokázat, že projekt funguje po dobu pěti let a například obchodní společnosti pak udržitelnost dokládají během 3 let. Každoročně nám úspěšní příjemci dotací z ROP Jihozápad zasílají zprávu o udržitelnosti. A minimálně jednou po dobu udržitelnosti pak projekt kontrolujeme fyzicky v místě jeho realizace. Kontrolní pracovníci prověřují například to, zda příjemce dotace udržuje nově vytvořená pracovní místa, k nimž se v projektu zavázal nebo zda vybudovaný objekt slouží k danému účelu a podobně. 

V Jihočeském kraji je stále pod dohledem finančních manažerů 386 projektů, jejichž částka činí 5,7 miliard korun. V Plzeňském kraji se stále kontroluje 380 projektů v hodnotě vyšší než 5,75 miliard korun. 

ROP Jihozápad proplatil 99,93 % všech přidělených prostředků. V přepočtu na finance se jedná o částku převašující 17,9 miliard korun.